Дневни третмански центар Импулс

 ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА

      impuls      “Дневни третмански центар за теже и тешко ометену децу раног  узраста“,  са симболичним називом ‘’ИМПУЛС’’ (покретање, давање иницијалног подстрека, оживотворење…), представља тежњу Центра за заштиту одојчади, деце и омладине из Звечанске 7,  Београд  (у даљем тексту ЦЗОДО),  да у процесу деинституционализације система социјалне заштите у Србији и процесу сопствене трансформације, који је започео још 2000-те године, допринесе развоју услуга за децу у локалној заједници.

У процесу установљења и развоја иновативне услуге за децу најранијег узраста са значајним тешкоћама у развоју, ЦЗОДО је пронашао партнера у струковном Удружењу за подршку деци и породици ‘’ФИЦЕ Србија’’, чија је мисија унапређење квалитета живота деце и младих која одрастају у ванпородичном окружењу, а путем развоја услуга и методологија које недостају у систему бриге о деци у локалној заједници.

ЦЗОДО је у складу са МАСТЕР Планом (2009. – 2013.) и усвојеном Одлуком о мрежи установа,   имајући у виду исказане потребе у локалној заједници и постојеће сопствене ресурсе, знање, искуство и традицију у старању о деци, креирао план развоја лепезе услуга од којих је једна и Дневни третмански центар ‘’ИМПУЛС’’ за теже и тешко ометену децу на раном узрасту. Поштовање права детета на живот у породици, као и рана процена и одговарајући третман су вредносни оквир у којем се ова иновативна пракса развија.

Идеја о оснивању Дневног третманског центра, настала је још 2011. г. након успешно окончаног пројекта “Место за породицу”, (партнери ЦЗОДО, ‘’ФИЦЕ Србија’’ и ‘’Social Service Internacional -Swiss section’’), који је имао за циљ да унапреди вештине професионалаца у раду са родитељима тешко ометене деце и давање шансе за подизање квалитета њиховог живота у и ван институције подељеном бригом о њима између родитеља, хранитеља и стручњака из институција.

И актуелни пројекат Дневни третмански центар ИМПУЛС, представља партнерску сарадњу ове три организације: ‘’ФИЦЕ Србија’’ обезбеђује управљање пројектним активностима, ЦЗОДО је реализатор услуге, а ‘’Social Service Internacional -Swiss section’’  обезбеђује средства за пилотирање услуге.

Циљеви  пројекта “ИМПУЛС”:

1.Задовољавање дечијих права на живот у породици и на друштвену бригу

2.Деинституционализација система бриге о деци и укључивање деце са посебним потребама у систем друштвене бриге о деци – кроз дневни боравак као третманску услугу за децу и подршку породици.

3. Установљење одрживе услуге у локалној заједници за децу са ограниченим развојним капацитетима (и за њихове породице).

 

Пројекат “ИМПУЛС” се реализује у трајању од девет месеци, са намером да се обезбеде услови за најмање још један циклус, (тестирање и евалуација услуге) – до припреме ове услуге да буде имплементирана као редован локални сервис за породице и децу у Београду.

Пројекат се одвија у три фазе:

  • припремна фаза – 3 месеца,
  • фаза реализације услуге – 6 месеци,
  • евалуација (постпројектно)

Пројектне активности отпочеле су 1.12.2013., а 28.02.2014. је приведена крају прва – припремна фаза, која подразумева реконструкцију простора где се реализују активности дневног третманског центра, избор пројектног тима, креирање програма активности, едукација кадрова у непосредном раду са децом и њиховим породицама, избор и набавка потребне опреме и селекција деце за коју је ова врста услуге оптимална.

                Друга фаза пројекта траје 6 месеци (1.03 – 31. 08. 2014.) подразумева реализацију саме услуге дневног третманског центра, (нега, заштита, подстицање развоја – третман деце, рад са родитељима – саветодавни, инструктивни и едукативни), континуирана едукација, интервизија и супервизија непосредних извршилаца и асистената, перманентни рад на унапредјивању програма рада дневног центра и припрему елемената за израду елабората услуге.

                Трећа фаза (1.09. – 1. 10. 2014.) подразумева евалуацију активности и представља прелазни период до започињања новог циклуса.

                Место реализације пројекта: Центар за заштиту одојчади деце и омладине

                Циљна група: теже и тешко ометена деца, узраста од 2 до 6 година, (изузетно до 10 година) -разноврсне етиологије развојних поремећаја и социјалне историје (деца из Дома,  деца са породичног смештаја, деца из локалне заједнице).

                Капацитет: максимално 24 корисника

                ТИМ који реализује пројектне активности: стручњаци из области хуманистичких наука, здравствени радници и волонтери – персонални асистенти деце.

                Перспектива пројекта: после две фазе (18 месеци), одржива услуга у локалној заједници.