Пријем и отпуст корисника

Деца и самохране мајке могу користити услуге Установе по Породичном закону. Цела процедура се покреће код Центра за социјални рад на чијој територији је пријављено дете или родитељ. Уколико дете или родитељ немају пријаву или се то тренутно не зна, онда процедуру води Центар за социјални рад на општини на којој су затечени.

Центар за социјални рад је дужан да испита целу ситуацију, прикупља податке и документацију, узима изјаве, те о свему томе сачињава извештај, на основу кога се одлучује о даљој заштити, укључујући и могућност смештаја у установу социјалне заштите (дом).

Према новом закону деца се могу смештати у установу само по одлуци суда. За смештај у Прихватилиште и Прихватну станицу довољан је писани захтев Центра за социјални рад, док се остала документација, извештаји и одлука прибављају и доносе пре премештаја у неки други вид заштите (дом или породицу). Обавезно је учешце деце у том поступку, прилагођено узрасту и нивоу психичке зрелости.

Отпуст (излазак детета из установе) се реализује по престанку разлога за смештај, проналажењу адекватнијег вида смештаја, пре свега породичног, на основу мишљења Центра за социјални рад, односно по новом закону на основу одлуке суда. У посебним ситуацијама, деца излазе из дома након што се професионално оспособе и осамостале. Тада се све обавезе подршке детету односно младој особи или породици преносе на надлежни Центар за социјални рад.

У последње време Установа развија посебне програме подршке младима у процесу осамостаљивања, пред сам излазак из дома или након изласка.

Документација за пријем детета у установу / минимална и обавезна:

1. Налаз водитеља случаја надлежног центра за социјални рад;

2. Захтев за пријем;

3. Извод из матичне књиге рођених;

4. Здравствена књижица;

5. Лекарско уверење, фотокопија здравственог картона (одмах по могућству или у што краћем року по пријему) и у случају хроничне болести последњи извештај лекара специјалисте;

6. Мишљење Министарства рада и социјалне политике;

7. Ђачка књижица или потврда о завршеном разреду.